Skattemål: Mål nr 6274-14, Mål nr 6275-14, Mål nr 6276-14

Ränta på återbetald kupongskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Inkomstskatt: Aktiegåva, förmånsbeskattning

Lagrum

8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande

A

Motpart

Skatteverket

Förhandsbesked

Aktiegåvan medför inte någon inkomstbeskattning för A.

BAKGRUND

Omständigheterna i ärendet

B är en av grundarna av X AB. Han har sedan (…) varit bolagets VD och är VD också i Y AB, ett bolag som äger samtliga aktier i X AB. B:s ägarandel i Y AB är för närvarande [omkring 10] procent. I Y AB finns bara ett aktieslag.

A har sedan [några år] varit anställd inom X AB med olika [ledande] befattningar (…) i såväl X AB som i Y AB. Hans lön bestäms av styrelsen och uppgår från (…) till 500 000 kr i månaden.

A äger inga aktier i Y AB men har efter beslut av styrelsen fått möjlighet att investera i tre olika optionsprogram. Optionsprogrammen är samma sorts program som generellt gäller för anställda inom X AB och som vid nyttjande leder till utspädning för aktieägarna i Y AB.

A och B är sedan barndomen mycket nära vänner. Med anledning av vänskapen dem emellan har B uttryckt en vilja att ge A en gåva i form av [n] aktier i Y AB motsvarande ett värde [väsentligen överstigande 50] miljoner kr. Enligt ett utkast till gåvobrev är gåvan inte förenad med några villkor.

B:s aktier i Y AB omfattas av två olika aktieägaravtal som båda innehåller bestämmelser om inskränkningar vad avser möjligheten att överlåta aktier. En förutsättning för aktiegåvan till A är att nödvändiga tillstånd ges av aktieägare och att berörda parter avstår från sin förköpsrätt.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om gåvan kan föranleda inkomstbeskattning för honom.

A:s uppfattning är att någon beskattning inte kan bli aktuell eftersom gåvan inte har sin grund i anställningen utan i den nära personliga relationen som finns mellan honom och B. Vidare är gåvans värde en stark indikation på överlåtelsens benefika karaktär och han har under hela sin anställningstid haft en lön som minst motsvarar marknadsmässig ersättning för utförda arbetsprestationer. Därutöver måste beaktas att gåvan inte ges av företaget (…) utan av B som privatperson.

Skatteverket anser att överlåtelsen av aktier till A ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Verket anför bl.a. följande. Syftet med gåvan är enligt ansökan inte att genomföra ett generationsskifte utan den har sin grund i vänskapsrelationen. Med beaktande av att gåvan ges till en anställd i givarens bolag och med hänsyn tagen till den praxis som finns på området ska gåvan inkomstbeskattas. Det förhållandet att gåvan ges av VD tillika ägaren personligen föranleder ingen annan bedömning.

SKATTERÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING

Frågan i ärendet är om överlåtelsen av aktierna till A är skattefri.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är förvärv genom gåva skattefria.

Av praxis framgår emellertid att inkomstbeskattning ofta ska ske när gåvotagaren är anställd av givaren (RÅ 1974 A 1277) eller det annars kan antas att gåvan har sitt ursprung i en arbetsprestation (RÅ83 1:73 och RÅ 1997 ref. 1).

I de fall det funnits grund för att anta att syftet varit ett annat än att belöna den anställde för en arbetsprestation har inkomstbeskattning däremot underlåtits (se t.ex. RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

En förutsättning för att en förmån som en anställd erhåller från någon annan än arbetsgivaren ska anses härröra från anställningen är vidare att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan arbetsgivaren och den som lämnat förmånen eller att det föreligger något annat samband mellan dem som gör att förmånen kan härledas från arbetsgivaren (se RÅ 1997 ref. 1 och där angivna rättsfall).

B är en av grundarna av X AB och äger [omkring 10] procent av aktierna i Y AB. Han är därutöver VD i båda bolagen. För att aktiegåvan ska kunna genomföras krävs att tillstånd ges av aktieägare och att vissa berörda parter avstår från sin förköpsrätt. Vid sådana förhållanden får ett samband mellan arbetsgivaren och gåvogivaren anses vara förhanden (jfr RÅ 1997 ref. 1 där ett samband ansågs föreligga vid gåva till en anställd från en f.d. majoritetsägare av den koncern där gåvomottagaren var anställd).

Till stöd för att den planerade aktiegåvan ska vara skattefri har anförts att det mellan A och B råder ett djupt vänskapsförhållande sedan lång tid tillbaka och att det är denna personliga relation som utgör grunden till gåvan. Det hör också till bilden att A, efter beslut av bolagets styrelse, har investerat i tre olika optionsprogram av samma sort som generellt gäller för anställda inom X AB.

Mot den bakgrunden och med beaktande av lämnade uppgifter i övrigt finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i Y AB i allt väsentligt får anses ha sin grund i den personliga relationen mellan gåvogivaren och gåvotagaren. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär och någon inkomstbeskattning ska därför inte ske.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Christina Eng, Richard Hellenius, Merja Lohela och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Maria Doeser deltagit.

Innehållet är automatiskt hämtad från Skatterättsnämnden webbsida. Du kan läsa mer om förhandsbeskedet hos Skatterättsnämnden.se!

Inkomstskatt: Aktiegåva, förmånsbeskattning

Lagrum

8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande

A

Motpart

Skatteverket

Förhandsbesked

Aktiegåvan medför att A ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

BAKGRUND

Omständigheterna i ärendet

B, född 1956, innehar 95 procent av aktierna i X AB. Den tre år yngre A är anställd som arbetschef i bolaget sedan 1996. A och B har med åren blivit goda vänner och A fick i juli 2007 köpa fem procent av aktierna. Bolaget förfogade vid årsbokslutet 2014 över ett fritt eget kapital på drygt 9 miljoner kr.

B har börjat planera för bolagets framtida drift och önskar försäkra sig om att bolaget ska drivas vidare i samma anda. I syfte att åstadkomma detta överväger han att ge A en gåva bestående av 45 procent av aktierna i bolaget. Det finns inte några planer på att överföra fler aktier till A.

B har tre egna barn, varav två är över 18 år, men ingen av dessa är aktiva i bolaget eller intresserade av att börja arbeta där.

Ett utkast till aktieägaravtal har getts in i ärendet. Avtalet avses bli gällande mellan A och B för det fall gåvan fullbordas. Av avtalet framgår bl.a. att parterna förutsätts vara aktiva i bolaget och att en grundlön ska utgå till dem med avdrag för bl.a. pension. Vidare anges att om någon av parterna på grund av långvarig sjukdom, ålder eller förtidspensionering inte aktivt kan delta i verksamheten är han, om den andra parten begär det, skyldig att utträda ur avtalet. Han är samtidigt skyldig att hembjuda sina aktier. Det finns också bestämmelser om inlösen vid dödsfall samt aktievärdering till verkligt värde.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om aktiegåvan är skattefri.

Hans uppfattning är att gåvan omfattas av skattefrihet med hänsyn till syftet med den samt med beaktande av att han under hela sin anställning haft en marknadsmässig lön och inte har någon fordran vare sig på bolaget eller huvudaktieägaren. Därutöver bör gåvans värde visa att det finns ett reellt gåvosyfte bakom givandet.

Skatteverket anser att överlåtelsen av aktierna inte ska ses som en skattefri gåva utan att aktiernas marknadsvärde ska tas upp till beskattning av A i inkomstslaget tjänst. Verket anför bl.a. följande. Syftet med gåvan är planering av B:s framtida pensionering och det kan till viss del anses ha likhet med ett generationsskifte. Till skillnad mot tidigare fall där överlåtelser i samband med generationsskiften har godtagits som skattefria gåvor ska dock givaren nu behålla hälften av aktierna. Eftersom gåvan ges till en anställd i bolaget ska gåvan ses som ersättning för arbete och ska därmed inkomstbeskattas hos mottagaren.

SKATTERÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING

Frågan i ärendet är om överlåtelsen av aktierna till A är skattefri.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är förvärv genom gåva skattefria.

Av praxis framgår emellertid att inkomstbeskattning ofta ska ske när gåvotagaren är anställd av givaren (RÅ 1974 A 1277) eller det annars kan antas att gåvan har sitt ursprung i en arbetsprestation (RÅ83 1:73 och RÅ 1997 ref. 1).

I de fall det funnits grund för att anta att syftet varit ett annat än att belöna den anställde för en arbetsprestation har inkomstbeskattning däremot underlåtits (se t.ex. RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

En förutsättning för att en förmån som en anställd erhåller från någon annan än arbetsgivaren ska anses härröra från anställningen är vidare att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan arbetsgivaren och den som lämnat förmånen eller att det föreligger något annat samband mellan dem som gör att förmånen kan härledas från arbetsgivaren (se RÅ 1997 ref. 1 och där angivna rättsfall).

B äger 95 procent av aktierna i X AB. Vid sådant förhållande måste kravet på samband mellan arbetsgivaren och gåvogivaren anses vara uppfyllt.

Till stöd för att den planerade aktiegåvan ska vara skattefri har anförts att den är ett led i att trygga den fortsatta driften i bolaget.

Gåvan omfattar emellertid inte samtliga aktier som B äger och han uppges inte heller ha några planer på att överföra fler aktier till A i framtiden än vad en tillämpning av aktieägaravtalet kan medföra.

Mot den bakgrunden och med beaktande av lämnade uppgifter i övrigt, bl.a. den ringa åldersskillnaden mellan givaren och gåvotagaren, finner Skatterättsnämnden att aktiegåvan inte kan bedömas på annat sätt än att den har sin grund i A:s långvariga anställning i bolaget.

A ska därför inkomstbeskattas för gåvan.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Christina Eng, Richard Hellenius, Merja Lohela och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Maria Doeser deltagit.

Innehållet är automatiskt hämtad från Skatterättsnämnden webbsida. Du kan läsa mer om förhandsbeskedet hos Skatterättsnämnden.se!

Inkomstskatt: Aktiegåva förmånsbeskattning

Lagrum

8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande

A

Motpart

Skatteverket

Förhandsbesked

Aktiegåvan medför inte någon inkomstbeskattning för A.

BAKGRUND

Omständigheterna i ärendet

A och B träffades 2001. De blev sambor samma år och fick ett barn 2011. Under 2002 startade de gemensamt (…)företaget X AB. B kom emellertid att vara ensam ägare till bolaget eftersom A då hade restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten.

De har delat upp arbetsuppgifterna mellan sig så att B sköter administrationen i bolaget med tonvikt på ekonomifrågor medan A ansvarar för personal- och (…)frågor samt kundhantering. Båda sitter i styrelsen och viktiga bolagsärenden avgör de tillsammans.

Sedan verksamheten startades har A och B i princip haft lika stora löneuttag från bolaget. Båda tar ut vad som får anses vara marknadsmässig lön som företagsledare. Uppgifter som inhämtats från fackförbund visar att A under de senaste åren haft en lön som i hög grad överstiger marknadsmässig lön för en arbetsledare i (…)branschen.

A och B separerade under 2013. De har emellertid fortsatt att bedriva verksamheten i bolaget på samma sätt som tidigare.

Separationen har dock inneburit att A och B har uppmärksammat följderna av att de inte formellt äger bolaget gemensamt.

B överväger därför att genom gåva skänka hälften av aktierna i X AB till A. Det är inte avsikten att något aktieägaravtal ska ingås mellan parterna.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om aktiegåvan kan lämnas utan någon inkomstbeskattning för honom.

Han anser att så måste bli fallet eftersom gåvan inte har sin grund i hans anställning i X AB utan i den personliga relation som finns mellan honom och hans tidigare sambo. Även om han aldrig har varit formell ägare har han alltid framstått som ägare och företagsledare i såväl B:s som andras ögon. Detta framgår bl.a. av en artikel i (…) från 2011 som beskriver bolagets snabba tillväxt.

Skatteverket anser att överlåtelsen av aktierna inte ska ses som en skattefri gåva utan ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Verket anför bl.a. följande. Syftet med gåvan är enligt ansökan inte att genomföra ett generationsskifte. Den har sin grund i den relation som A och B haft men även i att A ska få del i den värdeökning i bolaget som upparbetats sedan verksamheten startades. Eftersom gåvan ges till en anställd i bolaget ska gåvan ses som ersättning för arbete och därmed inkomstbeskattas.

SKATTERÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING

Frågan i ärendet är om överlåtelsen av aktierna till A är skattefri.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är förvärv genom gåva skattefria.

Av praxis framgår emellertid att inkomstbeskattning ofta ska ske när gåvotagaren är anställd av givaren (RÅ 1974 A 1277) eller det annars kan antas att gåvan har sitt ursprung i en arbetsprestation (RÅ83 1:73 och RÅ 1997 ref. 1).

I de fall det funnits grund för att anta att syftet varit ett annat än att belöna den anställde för en arbetsprestation har inkomstbeskattning däremot underlåtits (se t.ex. RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

En förutsättning för att en förmån som en anställd erhåller från någon annan än arbetsgivaren ska anses härröra från anställningen är vidare att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan arbetsgivaren och den som lämnat förmånen eller att det föreligger något annat samband mellan dem som gör att förmånen kan härledas från arbetsgivaren (se RÅ 1997 ref. 1 och där angivna rättsfall).

B äger samtliga aktierna i X AB. Vid sådant förhållande är kravet på samband mellan arbetsgivaren och gåvogivaren uppfyllt.

Till stöd för att den planerade aktiegåvan ska vara skattefri har anförts att B vill att A:s delaktighet i X AB formaliseras i ett samägande av bolaget. De har drivit verksamheten i bolaget gemensamt med delat inflytande. Att B kom att äga samtliga aktier i bolaget berodde på att A vid starten av bolagets verksamhet 2002 hade restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten. Förändringen görs nu på grund av att A och B inte längre är sambor.

Mot den bakgrunden och med beaktande av lämnade uppgifter i övrigt finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i X AB i allt väsentligt får anses ha sin grund i annat än A:s anställning i bolaget. Den omständigheten att aktiegåvan ska lämnas först nu föranleder ingen annan bedömning. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär och någon inkomstbeskattning ska därför inte ske.

I avgörandet har deltagit Peder André., ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Christina Eng, Richard Hellenius, Merja Lohela och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Maria Doeser deltagit.

Innehållet är automatiskt hämtad från Skatterättsnämnden webbsida. Du kan läsa mer om förhandsbeskedet hos Skatterättsnämnden.se!

Skatt, skatter & skatteregler