Mål: 6714-19

Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett beslut att bevilja insats i form av biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte är tidsbegränsat eller försett med återkallelseförbehåll får ändras till den enskildes nackdel (Mål nr 6714-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2055-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5544-18

Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och inte utifrån en förutbestämd budgetram.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1320-19

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4847-18

Tillstånd till prövning i KR; bistånd enligt socialtjänstlagen (Kammarrätten i Stockholms mål nr 6632-18).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler