Mål: 6357-19

Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3747-20

Ansökan om rättsprövning gällande regeringsbeslut I2020/01087/D avseende uppdrag att kartlägga hot och risker för elektroniska kommunikationsnät samt föreslå lämpliga åtgärder för att reducera riskerna.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4477-20

Bistånd enligt socialtjänstlagen; inhibitionsyrkande (Mål nr 4477-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3934-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1655-20

Fråga om resning av Migrationsöverdomstolens beslut att avvisa ett överklagande av ett beslut av en migrationsdomstol att överlämna ett mål till en annan migrationsdomstol.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3292-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2020/235-54

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3446-20

Fråga om en handling förvarats hos en myndighet.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1891-20

Rättidsprövning. Fråga om rätt för person för vilken förordnats förvaltare att själv föra talan i mål om psykiatrisk tvångsvård.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler