Mål: 5264–5269-20

Fråga om under vilka förutsättningar anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats till marknadsvärde från ett företag som står den skattskyldige nära kan jämkas enligt 18 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). (Mål nr 5264-5269-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4227–4231-19 och 1549-20). 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1426-20

Ansökan om rättsprövning gällande fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg E14, gång- och cykelväg på delen Vik-Frönäset i Åre kommun, Jämtlands län. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler