Avyttring av fastigheter

Vid avyttring (försäljning) av fastigheter i  ett aktiebolag beskattas resultat vid avyttring av fastigheter i inkomstslaget näringsverksamhet. Resultatet beräknas däremot enligt reglerna för kapitalvinst.

I ett handelsbolag beror beskattningen på delägaren. Fysisk person beskattas i inkomstslaget kapital och juridisk i näringsverksamhet (läs SKV:s broschyr ”Skatteregler för delägare i handelsbolag”, SKV 299 ).


Kapitalförlust på fastighet

Aktiebolag

När ett aktiebolag har avyttrat en fastighet med kapitalförlust får förlusten bara dras av mot kapitalvinster på fastigheter. Den del av förlusten som inte kan dras av får rullas vidare och utnyttjas efterföljande beskattningsår på motsvarande sätt ( sparat avdrag ). Det är också möjligt att inom ett koncernförhållande föra över avdraget och utnyttja det i ett annat koncernföretag.

För att få överföra avdragsrätten till ett annat koncernbolag ska vart och ett av bolagen

1. begära det vid samma års taxering, och
2. med avdragsrätt kunna lämna koncernbidrag till det andra bolag.
Begränsningen i avdragsrätten gäller inte om fastigheten under de tre senaste åren i betydande omfattning har använts för produktions- eller kontorsändamål eller liknande hos företaget eller hos ett företag
i intressegemenskap. Med betydande omfattning avses cirka 30 % av värdet av fastigheten. Är det fråga om större objekt kan procentandelen vara lägre, dock normalt inte under 20 %.

Handelsbolag

För att reglerna om begränsning av kapitalförlust vid avyttring av fastighet inte ska kunna kringgås gäller motsvarande avdragsbegränsning för handelsbolag. Äger ett aktiebolag andel i handelsbolag och har
handelsbolaget avyttrat fastighet med kapitalförlust får förlusten inte dras av i aktiebolaget. Förlusten rullas vidare och får utnyttjas efterföljande beskattningsår på motsvarande sätt ( sparat avdrag ).
Om andelen övergår till ett annat aktiebolag gäller samma avdragsbegränsning för detta. Övergår andelen till en fysisk person får kapitalförlusten på fastigheten över huvud taget inte dras av.

Avskattning vid utköp av bostad i fåmansbolag

Har ett fåmansföretag avyttrat aktier i ett dotterföretag, och innehar dotterföretaget en fastighet som någon gång under de senaste tre åren till huvudsaklig del har använts som bostad åt delägaren eller närstående, ska fastigheten skattas av i dotterföretaget.

Avskattning ska även ske om det avyttrade företaget indirekt genom dotterföretag innehar sådan fastighet.
Med bostad avses även fritidsbostad. Avskattning innebär att det företag som innehar fastigheten ska anses ha avyttrat och därefter åter förvärvat fastigheten för ett pris motsvarande marknadsvärdet.
Det innebär också att anskaffningsutgiften för fastigheten ökas med uttagsbeskattat belopp och därefter uppgår till ett belopp motsvarande det beräknade marknadsvärdet.
Bestämmelserna om avskattning ska inte tillämpas bl.a. om

• fastighetens marknadsvärde är lägre eller lika stort som dess skattemässiga värde,
• den avyttrade andelen är marknadsnoterad, eller
• avyttringen avser minoritetspost.
Reglerna om avskattning gäller även bostadsrätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *