Restvärdesavskrivning av inventarier

Restvärdesavskrivning ska användas av den som inte uppfyller kraven för att få använda räkenskapsenlig avskrivning (beror vanligen på att bokföringsmässig avskrivning inte stämmer överens med skattemässig).

Restvärdesavskrivning liknar räkenskapsenlig avskrivning och kan ses som en förenklad version av denna.

Den stora skillnaden är att det bokförda värdet för inventarierna inte behöver vara lika med det värde som redovisas i deklarationen, dvs. det skattemässiga värdet. Eftersom den bokförda avskrivningen inte behöver överensstämma med värdeminskningsavdraget kan det vara nödvändigt att justera det bokförda resultatet.

Vid restvärdesavskrivning får man skriva av med högst 25 % i stället för 30 %.

Det finns ingen alternativ kompletteringsregel som vid räkenskapsenlig avskrivning.  Avskrivningsunderlaget är det värde som du redovisade att bolaget hade kvar på inventarierna oavskrivet i förra årets deklaration ( föregående års skattemässiga värde ). Du lägger också till anskaffningskostnaden av inventarier som bolaget skaffat under året och som finns kvar vid årets slut.

Om bolaget sålt inventarier under året ( eller fått försäkringsersättning  ) som skaffats tidigare år än detta räkenskapsår, måste avskrivningsunderlaget minskas med den intäkten. Därutöver får du göra ett särskilt avdrag ( värdeminskning ) om inventarier som anskaffats före beskattningsårets ingång har avyttrats, eller om du har fått försäkringsersättning för inventarier som gått förlorade. Avdraget uppgår till den intäkt du fått ( bokfört ) med anledning av försäljningen eller försäkringsersättningen. Avdraget får inte leda till att inventariekontot blir negativt (se exempel i broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration del 2”  (SKV 283) på sidan 16).

Exempel på restvärdesavskrivning

Skattemässigt värde vid beskattningsårets ingång +
Under året gjorda anskaffningar som finns kvar vid årets slut +
Ersättning för avyttrade/förlorade inventarier som fanns vid årets början samt i anspråkstagna fonder m.m. –
Summa avskrivningsunderlag =
Årets avskrivning, högst 25 % av avskrivningsunderlaget –
Skattemässigt värde vid beskattningsårets utgång =

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *