Etikettarkiv: Underskott

Generaladvokaten lämnar svar i svenska skattemål

Generaladvokaten: HFD hade bett EU-domstolen om förhandsavgörande i två mål rörande avdrag för förluster som uppkommit i ett utländskt dotterbolag i moderbolagets hemviststat. Domstolens generaladvokat har nu lämnat sitt förslag till avgörande och i detta slås fast att ett moderbolag endast kan göra en gränsöverskridande förlustutjämning om dotterbolaget med underskott ägs direkt av moderbolaget.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt, Inre marknaden, EU-skatterätt

Skattebesked om fusion

Skatterättsnämnden: Skattskyldighetsvillkoret är uppfyllt när ett privatbostadsföretag är övertagande företag i en fusion. Inkomster och utgifter hänförliga till en genom fusionen övertagen fastighet omfattas inte när den övertagna verksamheten varit konventionellt beskattad. Fusionsspärren är tillämplig och inkomster från en övertagen verksamhet får kvittas mot tidigare års underskott först efter att fusionsspärren upphört.

Rättsområde: Inkomstskatt

Vägrat ränteavdrag inom intressegemenskap

Kammarrätten: Det är fråga om ett tillskapat skuldförhållande för att intressegemenskapen ska utnyttja underskott i Finland för att undgå beskattning av vinster från rörelsedrivande bolag i Sverige. Huvudskälet är en väsentlig skatteförmån och undantaget från tioprocentsregeln är tillämpligt.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt