Underskott vid ägarförändring

Vid en ägarförändring i ett företag blir två regler aktuella som begränsar rätten till avdrag för underskott. De två begränsningsreglerna är beloppsspärren och koncernbidragsspärren.

Det underskott som begränsas är företagets underskott beskattningsåret före det år då ägarförändringen sker, dvs. det s.k. inrullade underskottet.

Underskott som uppkommer fr.o.m. det beskattningsår  ägarförändringen sker omfattas således inte av vare sig beloppsspärren eller koncernbidragsspärren. Med ägarförändring avses att ett företag får bestämmande inflytande över ett företag som har underskott beskattningsåret före ägarförändringsåret ( underskottsföretaget). Med bestämmande inflytande menas att underskottsföretaget blir ett dotterföretag enligt de civilrättsliga bestämmelser som är tillämpliga,  t.ex. aktiebolagslagen eller stiftelselagen. Som ett exempel kan nämnas att ett företag förvärvar andelar i ett underskottsföretag med mer än 50 % av rösterna. De företag som omfattas av spärreglerna är svenska
• aktiebolag
• ekonomiska föreningar
• sparbanker
• ömsesidiga försäkringsföretag
• stiftelser
• ideella föreningar samt
• utländska bolag.
Vid tillämpning av beloppsspärren kan den som får bestämmande inflytande även vara fysisk person, dödsbo, handelsbolag i vilket fysisk person eller dödsbo är delägare samt annan utländsk juridisk person
än utländskt bolag. Om företagen före ägarförändringen ingick i samma koncern gäller inte dessa spärregler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *