Omedelbart avdrag av inventarier

Omedelbart avdrag av inventarier medges endast för korttids- eller treårsinventarier och inventarier av mindre värde.

Korttids- och treårsinventarier
Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten ( så kallade korttids- eller treårsinventarier). Det är bolaget som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år.

Inventarier av mindre värde
Inventarier av mindre värde får också dras av i sin helhet året de skaffas till näringsverksamheten. Med ”mindre värde” menar man taxeringsåret 2010 ett värde som understiger 21 400 kronor exklusive moms (dvs. ett halvt prisbasbelopp)*. När man ska avgöra vad som är mindre värde, räknas flera inventarier som på ett naturligt sätt hör ihop som ett inventarium. Samma sak gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.

* Att ”mindre värde” är anskaffningsvärden som exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp är en ny bestämmelse som införts fr.o.m. 1 juli 2009. Övergångsbestämmelserna innebär att både nya och gamla bestämmelser kan bli tillämpliga vid 2010 och 2011 års taxering beroende på när beskattningsåret påbörjats och avslutats. Se Skatteverkets ställningstagande Inventarier av mindre värde – nya och äldre bestämmelser (dnr 131 682849-09/111) som du hittar på www.skatteverket.se.

Läs även:
Inventarier
Avskrivning av inventarier
Räkenskapsenlig avskrivning
Huvudregeln
Kompletteringsregeln
Restvärdesavskrivning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *