Alla inlägg av admin

Skatteregler för spel online

Onlinespel är ett populärt nöje som bara har växt sen vår tillgång till internet i början på 2000-talet. Det är för många ett sätt att koppla av en stund. Lotterier och spel är ingenting nytt för vårt land men det som skedde i och med att internet kom var att vi nu kunde erbjudas spel även från utländska aktörer. Dessa kunde ofta erbjuda spel enligt helt andra regler än de som gällde i Sverige. Vinst på spel från våra statliga lotterier har traditionellt sett varit skattefria. Men vad gäller egentligen för skatteregler på de pengar man får i vinst från utländska casinobolag, som de flesta casinon online är. Här nedan ska vi gå igenom lite mer noggrant vilka skatteregler som gäller för spel online.


Photo

Ny spellagstiftning

Den första januari 2019 trädde en helt ny spellagstiftning i kraft här i Sverige. Det var en stor förändring av den svenska spelmarknaden. Den kanske största förändringen var att de statligt ägda spelbolagen inte längre har monopol på spel i Sverige. Den andra stora förändringen är att utländska spelbolag som vill attrahera svenska spelare måste ha en svensk spellicens. Detta berör de spelbolag som vill agera på den svenska marknaden, det vill säga att de vill marknadsföra sig i Sverige och ha en spelsite på svenska med priser i SEK. Licensen innebär också att spelbolagen betalar en skatt på 18 procent till svenska staten på sitt spelnetto. Det har även lagts till delar som reglerar hur bolagen får marknadsföra sig samt nya regler runt erbjudanden om bonus. De flesta stora aktörer på marknaden har sen dess skaffat sig en svensk spellicens. Ett exempel är marknadsledaren inom poker online, PokerStars, som nu har svensk spellicens så väl som en svensk domän. Spelare kan därför lita på att bolaget följer de strikta regler om säkerhet för spelare samt andra regler som behöver följas för att kvalificera sig för en svensk licens. Det enklaste sättet för dig som spelare att kontrollera om spelbolaget har svensk licens är att titta på deras domännamn. Slutar det med .se har bolaget svensk licens.

Skatt på spel online

Som sagt så är vinster på lotteri skattefria i Sverige, så länge det är en vinst från en arrangör med svensk licens vill säga. Här finns också en stor skillnad efter att den nya spellagen trädde i kraft 2019. Tidigare var vinster från casinon i utlandet skattepliktiga. Nu är det inte längre bolagets ursprung som styr skatteplikten utan huruvida de har ens svensk licens eller inte. Undantag är spelbolag inom EES, deras vinster är också skattefria i Sverige. Det betyder att om du till exempel spelar på ett casino i Tyskland och där vinner pengar så behöver du inte ta upp det i din deklaration. Skulle du däremot åka till Las Vegas eller ett annat casino utanför EES ska eventuella vinstpengar deklareras. Detsamma gäller om du spelar på ett casino online som är registrerat i Tyskland, då är vinsten skattefri även om de inte har svensk licens också. Det räcker att bolaget har en licens i ett annat EES-land.

När du spelar på ett casino online som endast har licens i ett land utanför EES är den vinsten skattepliktig. Spelvinster från utlandet skrivs upp i din deklaration som överskott av kapital. Det betyder att om du har haft förluster av annat kapital så kan dessa kvittas mot dina vinster hos ett utländskt casino. Det enklaste är kanske att spela hos något av de många bolag som numera har svensk licens. Om du ser ett bolag med svensk domän, där innehållet är på svenska och vinsten betalas ut i svenska kronor kan du vara ganska säker på att det bolaget har svensk licens. Känner du dig osäker kan du alltid kolla upp vilka bolag som finns med på listan över spellicenser hos Spelinspektionen.

Photo

Pokervinster

Fram till den sista december 2018 skulle alla pokervinster från spel online föras in i deklarationen som överskott av kapital. I och med att den nya spellagen kom så har det ändrats. Precis som vinster på andra spel klassas vinster från pokerspel som skattefria. Detta för att pokerspel går under samma regler som andra spelvinster. Åker du däremot utanför EU och spelar så ska du deklarera dina vinster. Tidigare kunde pokerspelare samla alla sina vinster och förluster hos en och samma aktör och då ha rätt till att kvitta sina förluster mot vinsten. Det är numera alltså inte möjligt eftersom pokervinster inte är skattepliktiga längre.

Presentkort i gåva till anställda

Presentkort i gåva till anställda

Skatteverkets ställningstaganden

Datum: 2005-11-30

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130 628591-05/111

1 Sammanfattning

Gåva i form av presentkort, som inte kan bytas mot pengar, till anställd ska inte tas upp till beskattning om gåvan avser julgåva, sedvanlig jubileumsgåva eller minnesgåva till varaktigt anställd, om övriga förutsättningar för skattefrihet enligt 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL, är uppfyllda.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om en arbetsgivare skattefritt kan ge en anställd en gåva i form av presentkort om övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. I 11 kap. 14 § andra stycket IL anges att skattefriheten inte gäller om gåvan lämnas i pengar. Frågan är om presentkort är detsamma som pengar.

3 Gällande rätt m.m.

Att vissa gåvor som erhålls på grund av anställning eller liknande är skattefria framgår av 11 kap. 14 § IL som stadgar att julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva eller minnesgåva till varaktigt anställd är skattefri under vissa i lagen angivna förutsättningar. Av andra stycket i lagrummet framgår att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar.

Bestämmelsen att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar infördes i samband med införandet av inkomstskattelagen. Någon motsvarande bestämmelse om gåva i pengar fanns inte i bestämmelsen om gåvor till anställda i 32 § 3 d mom. kommunalskattelagen (1928:370). Däremot uttalades i dess förarbeten, prop. 1987/88:52 sid. 51, att skattefriheten bör gälla alla slag av gåvor med undantag för pengar och andra kontanta medel.

I Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38, om vissa förmåner att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering avsnitt 1.4 anges att ”Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar”.

I Skatteverkets information, SKV M 2004:28, om vissa förmåner för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering avsnitt 3.8 anges att ”Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check, postväxel, presentkort som inte avser en bestämd vara, m.m”.

4 Skatteverkets bedömning

Av 11 kap. 14 § andra stycket IL framgår att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar. Denna nya materiella bestämmelse har inte kommenterats i förarbetena till inkomstskattelagen. Skatteverket anser att en gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar omfattas av skattefriheten i 11 kap. 14 § IL om övriga förutsättningar för skattefrihet i lagrummet är uppfyllda. Detta ställningstagande innebär en ändring i förhållande till tidigare och medför att den ovan citerade texten i Skatteverkets information SKV M 2004:28 kommer att ändras.

Avdrag för utgifter för reklamgåvor

Rättsfall från Regeringsrätten

Avdrag för utgifter för reklamgåvor

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2010-04-15

Dnr/målnr/löpnr: 2410-08
Inkomsttaxering 2002

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt huvudregeln för avdrag för utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet i 16 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad. Utgifter för att främja ett företags försäljning, såsom utgifter för representation och marknadsföring, är avdragsgilla enligt detta lagrum. I 16 kap. 2 § finns bestämmelser som begränsar rätten till avdrag för utgifter för representation och representationsgåvor till vad som kan anses som skäliga utgifter.

I 9 kap. IL finns bestämmelser om sådana utgifter som inte får dras av i något inkomstslag. Enligt 9 kap. 2 § andra stycket gäller detta utgifter för bl.a. gåvor.

Stöd för att avdrag kan ges för representations- och reklamgåvor kan hämtas från såväl förarbeten (prop. 1963:96 s. 23) som rättspraxis. Utgifter för reklamgåvor får anses utgöra sådana kostnader för marknadsföring som är avdragsgilla enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. I denna bestämmelse finns ingen sådan begränsning i avdragsrätten till skäliga utgifter som gäller för utgifter för representation enligt 16 kap. 2 §. Avdragsrätten bortfaller dock om avdraget skulle komma att stå i strid med avdragsförbudet för gåvor.

Syftet med reklamgåvor är vanligtvis att göra produkter och varumärken kända. Reklamgåvor är därför oftast försedda med det givande företagets logotyp eller liknande och de är avsedda för en större krets. Om värdet på det bortgivna motsvarar reklamvärdet föreligger ingen gåva och det saknas förutsättningar att tillämpa avdragsförbudet i 9 kap. 2 §.

I praxis har avdrag för utgifter för reklamgåvor godtagits om gåvorna utgjort enklare presentartiklar av förhållandevis ringa värde (se bl.a. RÅ 1967 Fi 437 och RÅ 1970 Fi 16). Regeringsrätten uttalade i RÅ 2000 ref. 31 I att anledningen till att gåva inte bedömts föreligga i dessa fall torde vara att förmögenhetsöverföringen normalt sett är ringa och att det finns ett påtagligt samband mellan ”gåvan” och företagets näringsverksamhet.

I lagen saknas beloppsramar för avdrag för utgifter för reklamgåvor. Detta innebär att bedömningen av vad som kan anses vara ett beloppsmässigt godtagbart avdrag måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Skatteverket har gett bolaget avdrag för utgifter för artiklar vars inköpspris inte överstiger 200 kr per styck inklusive mervärdesskatt. Dessa artiklar består av pennor, T-shirts, golfbollar m.m. försedda med företagets logotyp. Kammarrätten har godtagit utgifter för reklamgåvor vars inköpspris inte överstiger 350 kr per gåva inklusive mervärdesskatt. Dessa artiklar består av ståltermosar, diverse klädesplagg, guldpennor samt Delicard försedda med företagets logotyp. Enligt Regeringsrättens bedömning får de artiklar som kammarrätten godtagit i förevarande fall anses utgöra sådana reklamgåvor av enklare slag och ringa värde som inte omfattas av avdragsförbudet för gåvor.

Kommentar:
Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande 2007-11-27, dnr 131 684677-07/111, överspelat till den del ställningstagandet avser reklamgåva.

Avdragsram för representation och reklamgåva

Avdragsram för representation och reklamgåva

Skatteverkets ställningstaganden

Datum: 2007-11-27

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 684677-07/111
OBS!  Se Skatteverkets sammanställning av rättsfall, kommentaren till Regeringsrättens dom den 15 april 2010, mål nr 2410-08. Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande 2007-11-27, dnr 131 684677-07/111, överspelat till den del ställningstagandet avser reklamgåva. I Regeringsrättens dom godtogs 350 kr per gåva inklusive mervärdesskatt.Länk till Regeringsrättens dom, mål nr 2410-08, den 15 april 2010.

1 Sammanfattning

Avdragsramen för måltid på 90 kronor gäller varje enskild måltid vid representationstillfället. Har representationen omfattat exempelvis både lunch och middag vid ett och samma representationstillfälle tillämpas avdragsramen för varje person och måltid.

Avdragsramen för kringkostnader på 180 kronor bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig. Om affärsförhandlingarna sträcker sig över flera dagar anses varje dag vara ett särskilt representationstillfälle.

Vid samarrangemang, då flera företag representerar samtidigt mot samma personer, tillämpas avdragsramarna för varje företag som gör avdrag för representation.

Avdragsramen för reklamgåva är 180 kronor.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur avdragsramen på 90 kronor för representationsmåltid ska tillämpas. Kan den, för en och samma person, tillämpas endast en gång eller flera gånger vid ett och samma representationstillfälle?

Fråga har uppkommit hur avdragsramen på 180 kronor för kringkostnader ska tillämpas. Vad menas med ett representationstillfälle?

Fråga har också uppkommit hur avdragsramarna ska tillämpas då flera företag representerar samtidigt mot samma personer i ett samarrangemang.

Slutligen har fråga uppkommit hur stor avdragsramen är för reklamgåva.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får avdraget för utgifter för lunch, middag eller supé inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5 punkt 2.1 anges en avdragsram för kringkostnader på 180 kronor/180 kronor plus mervärdesskatt per person. Vidare anges att avdragsramen bör tillämpas vid varje representationstillfälle för sig.

I ovanstående allmänna råd punkt 5.1 och punkt 5.2 behandlas reklamgåvor respektive representationsgåvor. För reklamgåva anges ingen avdragsram, endast att gåvan ska vara av förhållandevis obetydligt värde. För representationsgåva anges en avdragsram på 180 kronor/180 kronor plus mervärdesskatt per person.

Ovanstående tillägg för mervärdesskatt gäller till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Representation

Det är oklart hur 16 kap. 2 § sista meningen IL ska tolkas då affärsförhandlingar sträcker sig över flera måltider. Enligt Skatteverkets uppfattning ska lagtexten tolkas på sådant sätt att avdragsramen för måltid på 90 kronor gäller varje enskild måltid. Avdragsramen tillämpas därför, för en och samma person, för varje måltid vid ett och samma representationstillfälle.

Skatteverket anser att varje dag utgör ett särskilt representationstillfälle då affärsförhandlingarna sträcker sig över flera dagar. Detta innebär att avdragsramen för kringkostnader på 180 kronor tillämpas, för en och samma person, varje dag representationen pågår.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska bestämmelsen i 16 kap. 2 § IL tillämpas för var och en som representerar. Bestämmelserna i IL gäller nämligen för varje skattskyldig. Vid samarrangemang, då flera företag representerar samtidigt mot samma personer, tillämpas därför avdragsramarna för varje företag som gör avdrag för representation.

4.2 Reklamgåvor

Reklamgåvor ska vara av förhållandevis obetydligt värde. Enligt Skatteverkets uppfattning bör avdragsramen för reklamgåva uppgå till samma belopp som för representationsgåva, dvs. 180 kronor per person med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.