Kategoriarkiv: Skattenyheter

Mål: 3958-19

En myndighet får även utan författningsstöd förena ett tillstånd med villkor under förutsättning att dessa ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 292-20

Sjukpenning; fråga om sjukpenning fortsatt ska betalas ut när en person under pågående sjukperiod påbörjar en ny anställning hos samma arbetsgivare. (Mål nr 292-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 750-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5522-19

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten (Mål nr 5522-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1857-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 142-20

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten ( Mål nr 142-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2932-19.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5807-19

Överprövning av avtals giltighet; fråga om förutsättningarna enligt 17 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling för att en leverantör ska få bytas ut mot en annan leverantör utan ny upphandling. (Mål nr 5807-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10204-18).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5005-19

Ansökan om rättsprövning; fråga om vattenskyddsområde för Jukkasjärvis grundvattentäkt, Kiruna kommun.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4512-19

Rättsprövning ang. utvidgat strandskydd för Trelleborgs kommun.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3165-19

Ett avtal om bl.a. driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för vad som av parterna betecknas som ett s.k. idéburet offentligt partnerskap, har ansetts utgöra ett tjänstekontrakt enligt lagen om offentlig upphandling.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6383-19

Fråga om vilken betydelse behov av tolk har vid prövningen av om det finns särskilda skäl som talar mot verkställighet utanför anstalt (Mål nr 6383-19, Kammarräten i Göteborgs mål nr 4356-19). 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3837-19

Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.