Etikettarkiv: Skattejuridik

Mål: 920-19

Trots att det finns en språklig likhet i uttal och stavning mellan ett nybildat efternamn (Magård) och ett redan förekommande efternamn (Magaard) har en konkret förväxlingsrisk inte ansetts föreligga då namnen uppfattas som olika namn rent visuellt. Även fråga om betydelsen av äldre och utländska stavningsnormer.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5148-20

Tillstånd till prövning i Kammarrätt, offentlig upphandling.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6276–6278-19

Fråga om det vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) finns särskilda skäl att anse att en andel är kvalificerad (Mål nr 6276–6278-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 521–523-19) 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 6607-19

Fråga om det finns synnerliga skäl att ändra en stiftelses ändamål (Mål nr 6607-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 216-19)

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1342-20

Fråga om det finns synnerliga skäl att ändra en stiftelses ändamål (Mål nr 1342-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8417-18) 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2412–2414-19

Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skatte-pliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4016-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2020-07-01, dnr 2020/260-54. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 378-20

En bank har en efterställd skuld som bara delvis får ingå i bankens kapitalbas. Banken har ansetts ha rätt till avdrag för ränta på den del av skulden som inte får ingå i kapitalbasen.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5807-19

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om när en ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att något nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras.

Målet gäller fyra ramavtal som har överlåtits till en ny leverantör efter det att den ursprungliga leverantören har försatts i konkurs. Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarhet i om den nya leverantören kan anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe under sådana förhållanden att något nytt upphandlingsförfarande inte behöver genomföras.

Högsta förvaltningsdomstolen har ställt följande fråga till EU-domstolen:

Innebär den omständigheten att en ny leverantör övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal, efter det att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs och konkursboet överlåtit avtalet, att den nya leverantören ska anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe under sådana förhållanden som avses i artikel 72.1 d) ii) i upphandlingsdirektivet?

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 655-20

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nt 655-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3089-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen