Etikettarkiv: Skattejuridik frågor om skatt

Mål: 3936-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur värde av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen (Mål nr 3936-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4497-18).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6714-19

Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett beslut att bevilja insats i form av biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte är tidsbegränsat eller försett med återkallelseförbehåll får ändras till den enskildes nackdel (Mål nr 6714-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2055-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5544-18

Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och inte utifrån en förutbestämd budgetram.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1320-19

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4847-18

Tillstånd till prövning i KR; bistånd enligt socialtjänstlagen (Kammarrätten i Stockholms mål nr 6632-18).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 920-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om efternamnet Magård kan förväxlas med efternamnet Magaard (Mål nr 920-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4738-18).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 6100-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det, som en förutsättning för att bolaget ska kunna nekas undantag från skatteplikt, måste ha skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdes-skatt inom ramen för den aktuella transaktionskedjan (Mål nr 6100-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3822-18).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6558-19

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Migrationsöverdomstolens administrativa beslut KST 2019/391. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3228-19

Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3951-19

Ansökan om rättsprövning av Miljödepartementets beslut gällande upphävande av strandskydd på fastigheten Hunstugan 1:141 m.fl. Lerums kommun.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.