Alla inlägg av Prövningstillstånd skattemål, Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1681-21

Förhandsbesked om mervärdesskatt. Förhandsbeskedet har undanröjts och ansökningen avvisats då beskrivningen av omständigheterna har ändrats i förhållande till vad som uppgetts inför nämndens prövning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1454-21

Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om omprövning och överklagande i 22 och 22 a §§ förordningen.(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.(Mål nr 1454-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2133-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2849-21

Fråga om under vilka förutsättningar en person som får ersättning från ett bolag för utfört fiske kan anses bedriva näringsverksamhet. (Mål nr 2849-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2709-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2140-21

Arbetslöshetsförsäkring; fråga om en sökande som har valt att inte tillträda ett arbete till förmån för ett annat arbete med senare tillträdesdatum, ska stängas av från rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och i så fall under hur många ersättningsdagar.(Mål nr 2140-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3231-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3291-21

Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut. (Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20). 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3686-21

Regeringens beslut att avslå ett överklagande av Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om svenskt medborgarskap innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR. Detta gäller även om den enskilde är statslös. Regeringens beslut kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4630-21

Rätt att ta del av allmän handling. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4140-21

Rätt att ha del av allmän handling

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 154-21

Ansökan om rättsprövning; beslut om upphävande av strandskydd via Skårby, Kungsbacka kommun. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2928-21

Fråga om rätten till utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan meddelat. (Mål nr 2928-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1271-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen