Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd skattemål

Mål: 2329-21

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om arbete som utförs för en svensk arbetsgivare på distans
från ett annat land kan anses utgöra arbete i Sverige i socialförsäkringsbalkens
mening. (Mål nr 2329-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8154-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2321-21

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är vad som avses med ett allvarligt brott som är ägnat att
påverka förtroendet för en legitimerad receptarie. (Mål nr 2321-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7861-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3274-21

Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3274-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5388-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 811-21

Bostadstillägg; fråga om värdet av en bostad som var permanentbostad den 31 december ska tas upp som tillgång när rätten till bostadstillägg prövas under det efterföljande året, om bostaden inte längre är permanentbostad när prövningen görs. (Mål nr 811-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6281-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1454-21

Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om omprövning och överklagande i 22 och 22 a §§ förordningen.(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.(Mål nr 1454-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2133-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2849-21

Fråga om under vilka förutsättningar en person som får ersättning från ett bolag för utfört fiske kan anses bedriva näringsverksamhet. (Mål nr 2849-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2709-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2140-21

Arbetslöshetsförsäkring; fråga om en sökande som har valt att inte tillträda ett arbete till förmån för ett annat arbete med senare tillträdesdatum, ska stängas av från rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och i så fall under hur många ersättningsdagar.(Mål nr 2140-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3231-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3291-21

Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut. (Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20). 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2928-21

Fråga om rätten till utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan meddelat. (Mål nr 2928-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1271-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1330-21

Fråga om Arbetsförmedlingens åtgärd att avaktualisera en arbetssökande utgör ett överklagbart beslut och, i så fall, om åtgärden har stöd i rättsordningen. (Mål nr 1330-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2416-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen