Etikettarkiv: Skatterättsnämnden förhandsbesked

Inkomstskatt: Kvalificerade andelar, skatteflykt

Lagrum

57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt

Sökande

A

Motpart

Skatteverket

Förhandsbesked

Fråga 1

A:s aktier i X AB (X) är inte kvalificerade andelar vid en försäljning 2016.

Fråga 2

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig på förfarandet.

BAKGRUND

Omständigheterna i ärendet

A och en kompanjon ägde 45 procent var av aktierna i fåmansföretaget Z AB (Z), som bedriver viss [verksamhet]. Resterande andel ägdes av ett utländskt bolag. Eftersom de båda huvudägarna var verksamma i företaget i betydande omfattning var A:s aktier kvalificerade andelar.

Under 2010 såldes samtliga aktier i Z till Å AB. Det sistnämnda bolaget ägs av A:s son B.

Inför försäljningen av aktierna i Z förvärvade A samtliga aktier i X som i sin tur äger Y AB (Y). Därefter sålde han först sina aktier i Z till Y. Y och övriga aktieägare i Z sålde sedan samtliga aktier till Å AB.

Både A och hans son är verksamma i betydande omfattning i Z, A t.o.m. utgången av beskattningsåret 2015.

Däremot har varken A eller någon närstående varit eller kommer att vara verksam i betydande omfattning i [X eller Y]. X innehåller enbart tillgångar motsvarande aktiekapitalet och aktierna i Y. Y har aldrig delat ut medel till X.

A planerar att sälja X med underliggande bolag under 2016.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om hans aktier i X kommer att anses vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vid en försäljning 2016 (fråga 1). Om så inte är fallet frågar han om skatteflyktslagen kan tillämpas på förfarandet (fråga 2).

Varken A eller Skatteverket anser att aktierna blir kvalificerade andelar vid en tillämpning av 57 kap IL. Enligt A kan inte heller skatteflyktslagen tillämpas på förfarandet.

Skatteverket menar däremot att samtliga rekvisit för en tillämpning av skatteflyktslagen torde vara uppfyllda.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Prövning enligt IL

Rättsligt

Med kvalificerad andel avses enligt 57 kap. 4 § första stycket andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller

2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Av kapitlets 20 och 21 §§ framgår att utdelning eller kapitalvinst på en kvalificerad andel, som enligt vissa schablonregler i kapitlet ska anses hänförliga till andelsägarens eller närståendes arbete i ett fåmansföretag som omfattas av regleringen, kan komma att beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för kapital.

Skatterättsnämndens bedömning

A:s direktägda aktier i Z var kvalificerade andelar enligt 4 § första stycket 1. Genom införsäljningen 2010 av aktierna till Y blev i stället A:s aktier i X kvalificerade andelar med stöd av 4 § första stycket 2.

Inte vare sig A eller någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i [X eller Y] under den femårsperiod som går till ända vid ingången av beskattningsåret 2016, räknat från beskattningsåret 2010 då Y avyttrade sina aktier i Z. Av lagtext och praxis följer att A:s aktier i X upphör att vara kvalificerade andelar vid ingången av beskattningsåret 2016 (RÅ 2010 ref. 11 II, fråga 3).

Fråga 1 ska därför besvaras nekande.

Prövning enligt skatteflyktslagen

Rättsligt

Enligt 2 § skatteflyktslagen ska, vid fastställandet av underlag, hänsyn inte tas till en rättshandling, om

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Detta fall har likheter med Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i två överklagade förhandsbesked (HFD 2015 ref. 17, I och II). I båda fallen hade andelsägarna genom olika transaktioner placerat ett fåmansföretags verksamhet i ett företag som de drev vidare och de likvida medel som upparbetats i verksamheten i ett annat, indirekt ägt, företag där inte vare sig andelsägarna eller närstående var verksamma.

Högsta förvaltningsdomstolen, som instämde i Skatterättsnämndens bedömning, fann att kvalificeringen av andelarna i fåmansföretagen med de likvida medlen upphörde när en femårsperiod gått till ända efter de år uppdelningarna gjordes. Den åsyftade beskattningen enligt 57 kap. IL kunde därmed undvikas vid en tillämpning av dessa regler.

Skatterättsnämnden kom dock med hänvisning till RÅ 2009 ref. 31 fram till att skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandena och att vid en försäljning av aktierna ifråga skulle andelsägarna ändå beskattas som om aktierna var kvalificerade andelar. Det fanns enligt Skatterättsnämndens uppfattning inget skäl att behandla de aktuella fallen på annat sätt än 2009 års fall även om beskattningen enligt 57 kap. endast undveks för en del av verksamhetens överskott. I bedömningen vägdes även in att andelsägarna fortsatte att driva verksamheten som tidigare, vilket innebar att motsvarande förfarande kunde upprepas. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde även i denna del samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämndens bedömning

Genom den interna aktieöverlåtelsen 2010 varigenom A:s aktier i Z överläts till Y har han åstadkommit att inkomster som var hänförliga till hans arbetsinsatser i Z under beskattningsåret 2010 och tidigare fr.o.m. beskattningsåret 2016 ska beskattas som kapitalvinst enligt 48 kap. IL i stället för enligt de särskilda reglerna i 57 kap.

Under förutsättning att skalbolagsdeklaration lämnas i den mån det krävs för att undvika skalbolagsbeskattning får enligt vad som upplysts om bakgrunden till det aktuella förfarandet rekvisiten i 2 § 1–3 skatteflyktslagen anses vara uppfyllda på motsvarande sätt som i 2015 års fall. Det återstår då att pröva om även förutsättningar att tillämpa rekvisitet i 2 § 4 föreligger.

Till skillnad från i 2015 års fall har A vid den tidpunkt då kvalificeringen av andelarna i fåmansföretaget med de likvida medlen upphör inte längre något aktieinnehav i fåmansföretaget där verksamheten drivs vidare, dvs. Z.

Frågan är om det förhållandet att verksamheten ägs indirekt och drivs vidare av en närstående person till A innebär att en beskattning enligt IL ändå kan anses strida mot lagstiftningens syfte (jfr 57 kap. 4 § första stycket).

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning framstår tillvägagångssättet i detta avseende som ett fullbordat generationsskifte. Att så är fallet styrks av att B förvärvat även resterande aktier i Z av bolagets övriga ägare.

Mot denna bakgrund och då A inte på egen hand kan upprepa förfarandet kan hanteringen av aktierna i verksamhetsbolaget enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte anses vara ett led i ett förfarande som strider mot syftet med de aktuella reglerna i 57 kap. (jfr SOU 2002:52 del 1 s. 323).

Det bör emellertid även beaktas att Y, som A äger indirekt genom X, får anses bedriva samma eller likartad verksamhet som B:s indirekt ägda Z (jfr RÅ 2010 ref. 11 II, frågorna 1 och 2).

På grund av den redaktionella utformningen av 57 kap. 4 § första stycket 2 jämfört med första stycket 1 ska emellertid förekomsten av samma eller likartad verksamhet inte beaktas vid indirekt ägande när IL tillämpas. Det slogs fast i praxis första gången 2005 (RÅ 2005 ref. 3, fråga 3) och har inte föranlett något lagstiftningsingripande. Betydelsen av lagtextens utformning i ett fall som detta har emellertid inte ställts på sin spets vid tillämpning av skatteflyktslagen i den praxis som redovisas i detta besked.

Även med hänsyn tagen till det nu sagda finner Skatterättsnämnden att A:s avveckling av sin verksamhet inte kan anses strida mot syftet med de aktuella reglerna i 57 kap.

Rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen är då inte uppfyllt och skatteflyktslagen kan därför inte tillämpas på förfarandet.

Även fråga 2 ska alltså besvaras nekande.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Innehållet är automatiskt hämtad från Skatterättsnämnden webbsida. Du kan läsa mer om förhandsbeskedet hos Skatterättsnämnden.se!

Inkomstskatt: Kvalificerade andelar

Lagrum

44 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229)

57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sökande

A och B

Motpart

Skatteverket

Förhandsbesked

Fråga 1

De aktier i X AB som A och B (sökandena) får i gåva av sin mor 2015 blir inte kvalificerade andelar hos dem.

Fråga 6

Sökandenas aktier i Y AB är inte kvalificerade andelar. Andelarnas karaktär påverkas inte av det planerade gåvoförvärvet av aktier i X AB.

Motivering

Bakgrund

Sökandena, som är bröder, ägde vid ingången av 2005 en aktie var i X AB, ett bolag som är att betrakta som ett fåmansföretag. Bröderna har därefter förvärvat ytterligare aktier i bolaget bl.a. genom gåvor från sin mor samt genom en fondemission. Under 2012 sålde sökandena sina aktier i X AB till Y AB till underpris.

Y AB ägs till hälften vardera av sökandena. De är inte verksamma i betydande omfattning i det bolaget.

De delägare eller närstående till delägare som är eller har varit verksamma i betydande omfattning i X AB eller annat underliggande företag är en kusin till sökandena (VD) och dennes far (tidigare VD, som avled 2012).

Kusinen, en systerson till sökandenas mor, är enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) att anse som närstående  till henne och moderns aktier i X AB är därmed kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 §.

De aktier i bolaget som sökandena mottog genom gåvor från modern under 2005 har t.o.m. 2010 behandlats som kvalificerade andelar. Eftersom varken sökandena själva eller någon dem närstående varit verksamma i betydande omfattning i X AB under 2011 eller något av de fem åren dessförinnan har aktierna inte behandlats som kvalificerade andelar från den tidpunkten.

Frågorna

Sökandenas mor avser nu att ge dem fler aktier i X AB i gåva vilket föranleder följande frågor.

1. Kommer aktierna i X AB som sökandena får i gåva att bli kvalificerade andelar hos dem?

2. Om så är fallet, kommer även aktierna i Y AB att anses vara kvalificerade andelar?

3. Om svaret på fråga 2 är nekande, blir aktierna i Y AB kvalificerade andelar om sökandena överlåter de nya gåvorna dit?

4. Om svaret på fråga 1 är jakande, kommer de mottagna aktierna i X AB att vara kvalificerade andelar det sjätte året efter gåvoåret om nu aktuella förhållanden om vilka personer som är verksamma i bolaget består?

5. Om svaret på fråga 1 är jakande, ska sökandenas mottagna aktier anses som kvalificerade andelar så länge som de hade varit det om aktierna fortfarande hade ägts av deras mor?

6. Ska sökandenas aktier i Y AB anses utgöra kvalificerade andelar vid en utdelning från bolaget under 2015? Påverkas svaret av om de erhåller aktier i X AB genom gåva från modern under 2015?

Parternas inställning

Sökandena anser att regeln om kontinuitet i 44 kap. 21 § medför att aktierna i X AB som de får av modern och som är kvalificerade andelar hos henne behåller den karaktären hos dem. Ett motsatt synsätt skulle öppna för stora möjligheter till skatteplanering. Även aktierna i Y AB bör bli kvalificerade genom gåvan. Vidare bör andelarna upphöra att vara kvalificerade det sjätte året efter gåvoåret.

Skatteverket anser inte att aktier i ett fåmansföretag som erhållits i gåva blir kvalificerade andelar hos mottagaren enbart av den anledningen att de var det hos överlåtaren.

Skatterättsnämndens bedömning

Huvudfrågan i ärendet är om de aktier i X AB som sökandena ska få i gåvor av sin mor och som är kvalificerade andelar hos henne kommer att behålla denna karaktär hos gåvotagarna.

Enligt definitionen i 57 kap. 4 § första stycket avses med kvalificerad andel en andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller

2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Har en kapitaltillgång förvärvats genom gåva inträder enligt 44 kap. 21 § förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Bestämmelsen tillämpas vid beräkning av anskaffningsutgiften av bl.a. delägarrätter när kapitalvinst ska beräknas för avyttrade tillgångar (prop. 1999/00:2 del 2 s. 534 f.).

I 57 kap. 4 § första stycket kommer inte någon motsvarande kontinuitet till uttryck. Däremot finns i tredje stycket en bestämmelse som gäller för dödsbo och delägare i dödsbo när ägaren till en kvalificerad andel dör.

Uttryckliga regler om kontinuitet finns även på annat håll i kapitlet, bl.a. i 11 § i fråga om beräkningen av årets gränsbelopp vid benefika förvärv.

I samband med införandet av den regeln föreslog Skatteverket att det generellt skulle anges att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation vid tillämpning av 57 kap. vid förvärv. Regeringen konstaterade dock att Skatteverkets förslag till reglering av kontinuiteten var mera vittgående och ansåg att förslaget inte kunde leda till lagstiftning utan att ha belysts mera ingående. I det aktuella sammanhanget var det därför inte lämpligt att reglera annat än vad som gällde för årets gränsbelopp (prop. 2008/09:40 s. 37).

Av det anförda framgår att inte vare sig lydelsen i 57 kap. 4 § första stycket eller systematiken i kapitlet i övrigt ger stöd för att moderns gåvoöverlåtelse av aktierna i X AB medför att aktierna blir kvalificerade andelar hos sökandena. Fråga 1 ska därför besvaras nekande.

Av svaret på fråga 1 följer att fråga 6 ska besvaras med att inte heller aktierna i Y AB utgör kvalificerade andelar hos sökandena och att det förhållandet inte ändras av att de får aktier i X AB i gåva från sin mor.

Övriga frågor förfaller.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Krister Rentrop deltagit.

Innehållet är automatiskt hämtad från Skatterättsnämnden webbsida. Du kan läsa mer om förhandsbeskedet hos Skatterättsnämnden.se!