Etikettarkiv: Rättsfall skatterätt

Mål: 5971-20

Rätt att ta del av allmän handling. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4238-20

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då klaganden ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnats inför Skatterättsnämndens prövning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4058-20

En ansökan om förhandsbesked avsåg en fråga som redan var besvarad i Högsta förvaltningsdomstolens praxis och ansökningen avvisades därför i den delen. Även fråga om hur styrelsearvoden i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5903-20

Ett mål om att få ta del av en allmän handling kan inte inledas när talan förs anonymt (jfr HFD 2014 ref. 28). Detta gäller även om det finns en e-postadress där klaganden kan nås.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4424-20

Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4421-20

Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6090-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut 2020-10-28, dnr 356/20. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1513-20

Fråga om i vilken utsträckning det är förenligt med undantaget från rätten till frihet för en underårig som är frihetsberövad för att undergå skyddsuppfostran i artikel 5.1 d i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att, med stöd av 1 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, bereda och genomföra vård av den som fyllt 18 år och som bedömts ha ett socialt nedbrytande beteende. (Mål nr 1513-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 450-20).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4634–4635-19

Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5829-19

Ett bolags tillhandahållande av s.k. co-locationtjänster i ett datacenter har ansetts skattepliktigt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.