Etikettarkiv: Rättsfall skatterätt

Mål: 4288-20

Fråga om under vilka förutsättningar en försäkrad har rätt till ersättning för merutgifter för resor till och från arbetet. (Mål nr 4288-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1830-19) 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3850-19

Fråga om vilka krav som bör ställas på en biståndssökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande när han eller hon ansöker om försörjningsstöd för första gången.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1852-20

Fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde vid tillämpningen av 17 kap. 3 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4988-20

Fråga om det har funnits förutsättningar för länsstyrelsen att med stöd av 35 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900) förordna att ett beslut att omhänderta djur ska gälla omedelbart. (Mål nr 4988-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4786-20).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6446-19

Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp endast till fem sjättedelar med stöd av inkomstskattelagen eller EUF-fördraget. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3058-20

Ansökan om rättsprövning av förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2300-20

Ansökan om rättsprövning av avgiftsförordningen (1992:191).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2245-19

Fråga om vad som avses med uttrycket heltidsutbildning vid bestämmande av ramtid inom arbetslöshetsförsäkringen.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6445-19

Förhandsbesked om inkomstskatt. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 292-20

Fråga om rätt till sjukpenning när en arbetstagare byter anställning under en pågående sjukperiod.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.