Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd skattemål

Mål: 4234-20

Fråga om vägran att frivilligt lämna landet innebär en vägran att medverka till en sådan åtgärd som avses i 10 § fjärde stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (Mål nr 4234-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1421-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 4655-20

Om en sammanfattning av ljud- och bildupptagning kan anses utgöra utskrift enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 4655-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3597-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1763-20

Fråga om lön och annan ersättning som betalas ut av ett annat bolag än den svenska arbetsgivaren till en utländsk arbetstagare kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för skattelättnad enligt 11 kap. 22 § inkomst-skattelagen (1999:1229) är uppnådd. (Mål nr 1763-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7503-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3408-20

Fråga om en anställds förvärv av köpoptioner från arbetsgivaren, som förenats med villkor bl.a. om rätt för arbetsgivaren att återköpa optionerna vid avslutad anställning, vid beskattningen ska anses utgöra förvärv av värdepapper. (Mål nr 3408-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3970-18).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 4998-20

0m en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling enligt 20 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (Mål nr 4998-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8119-19). 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 4484-20

Fråga gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutrustningslagen (2016:392). (Mål nr 4484-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1669-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3444-20

Fråga om anvisningskommunen ansvarar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453) efter utgången av hyresperioden för bostaden (Mål nr 3444-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 593-20).  

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2058-20, 2059-20

Två bolag som ingår i en koncern har sålt mark till respektive ingått avtal om byggherre- och entreprenadtjänster med bostadsrättsföreningar. Fråga om den metod som Skatteverket har använt för att beräkna beskattningsunderlaget för tjänsterna kan anses visa att ersättningen för dessa är lägre än marknadsvärdet. (Mål nr 2058-20 och 2059-20, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2256-18 och 2257-18).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2078-20

Fråga om en kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående förskoleklasser och fritidshem för motsvarande kommunala verksamheters budgetunderskott på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens egen verksamhet strider mot lag eller annan författning. (Mål nr 2078-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3101-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 4276-20

Aktivitetsersättning; fråga om det, när rätten till aktivitetsersättning vid deltidsstudier ska prövas, kan uppställas ett krav på samband mellan den försäkrades behov av att studera på deltid och den funktionsnedsättning som har föranlett den förlängda skolgången. (Mål nr 4276-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6947-19). 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen