Etikettarkiv: Avgöranden skattemål

Mål: 875-19

Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 876-19

Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3595-18

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6174–6175-18, 6177-18

Bostadsrättsföreningen har installerat solceller på taken till föreningens byggnader. Den överskottsel som inte förbrukas i de egna byggnaderna säljs externt. Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om installationen har ett sådant samband med byggnadernas användning som bostäder att föreningen, på grund av avdragsförbudet för stadigvarande bostad, inte har rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till föreningens skattepliktiga försäljning av el. (Målnummer 6174-18, 6175-18, 6177-18, Kammarrätten i Jönköpings målnummer 904–906-17).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 301-19

Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3595-18

Fråga om hur det ska avgöras om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar. (Mål nr 3595-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5495-17).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4302-17, 445–448-18

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som gäller frågan om en förvärvare av en fastighet är skyldig att jämka avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare har dragit av under sin innehavstid. De svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet har av kammarrätten ansetts strida mot EU-rätten. Skatteverket har överklagat kammarrättens avgöranden och Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd. (Mål nr 4302-17 och 445–448-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1803-16 och Kammarrätten i Stockholms mål nr 5781–5783-16 samt 5785-16).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 586-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är hur en köpares betalning för utfört hushållsarbete ska fördelas mellan kostnader som kan ligga till grund för skattereduktion och övriga kostnader när arbetskostnaden uppskattas till ett skäligt belopp (Mål nr 586-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6070-17).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1502-18

Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet (Mål nr 1502-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5586-17).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3592-18

Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.