Etikettarkiv: Avgöranden skattemål

Mål: 1681-21

Förhandsbesked om mervärdesskatt. Förhandsbeskedet har undanröjts och ansökningen avvisats då beskrivningen av omständigheterna har ändrats i förhållande till vad som uppgetts inför nämndens prövning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3686-21

Regeringens beslut att avslå ett överklagande av Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om svenskt medborgarskap innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR. Detta gäller även om den enskilde är statslös. Regeringens beslut kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4630-21

Rätt att ta del av allmän handling. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4140-21

Rätt att ha del av allmän handling

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 154-21

Ansökan om rättsprövning; beslut om upphävande av strandskydd via Skårby, Kungsbacka kommun. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6330-20

Fråga om ett beslut att återkalla ett serveringstillstånd på grund av bristande ekonomisk lämplighet är ett beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 kommunallagen (2017:725) och därför inte får delegeras. (Mål nr 6330-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4292-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5952-20

Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 133-21

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2020-10-08 i ärende M2018/02487 gällande att bilda naturreservat Stora Amundö och Billdals skärgård i Göteborgs kommun.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5418-21

Omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6978-20

Vissa läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg har ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen för böcker. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.