Definierar uttryck om investeringssparkonto

Skatteverkets ställningstagande: Skatteverket anser att uttrycket "upptaget till handel på en reglerad marknad" bör ha samma innebörd som det har i värdepappersmarknadslagen. Det innebär att definitionen av investeringstillgång inte förutsätter att det sker någon handel med det finansiella instrumentet på den reglerade marknaden.

Rättsområde: Inkomstskatt

Skatt, skatter & skatteregler