Kategoriarkiv: Skattenytt

Mål: 1593-19

Fråga om ett vitesföreläggande har varit tillräckligt preciserat. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6556-19

Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2644-19

Låneförmedling via en digital plattform har ansetts vara en sådan bank- och finansieringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4672-19

Tillstånd till prövning i kammarrätt; folkbokföring (Mål nr 4672-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2000-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1228-20

Rätt att ta del av en allmän handling i ett ärende om uppsägning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4487-19

Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4723-19

Rättsprövning av Näringsdepartementets beslut avseende jakttider för upplåtelsejaktlag i Västerbottens län.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6144-18

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet om valfrihet för beskattning av fastighetsuthyrning och om justering av avdrag för ingående skatt.

Målet gäller ett bolag som hade för avsikt att uppföra en kontorsbyggnad som skulle användas för uthyrning. Bolaget ansökte om och beviljades s.k. frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt under uppförandeskedet av byggnaden. Därigenom kunde bolaget dra av ingående mervärdesskatt avseende förvärv, främst av arkitekttjänster, som avsåg den planerade byggnaden. Skattskyldigheten upphörde dock innan byggnaden var färdigställd eftersom byggprojektet avbröts. Enligt 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen ska bolaget därför betala hela den ingående skatten, med ränta. Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt om detta är förenligt med mervärdesskattedirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen har ställt följande fråga till EU-domstolen:

Är det förenligt med mervärdesskattedirektivet, särskilt artiklarna 137, 168, 184–187, 189 och 192, att en fastighetsägare som har beviljats frivillig skattskyldighet under uppförandet av en byggnad, och som har dragit av ingående skatt på förvärv som avser byggprojektet, omedelbart måste betala tillbaka hela den ingående skatten, med ränta, av det skälet att skattskyldigheten upphör på grund av att byggprojektet avbryts innan byggnaden är färdigställd och någon uthyrning därmed inte kommer till stånd?

 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4959-19

Rätt att ta del av allmän handling; fråga gällande i vilken utsträckning uppgifter på skattekontot omfattas av sekretess.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3573-19

En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.